บริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดหนัก.อบรมคุณธรรม จริยธรรม นศ.

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ปลูกจิตสำนึกในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และรุ่นพี่ เข้าอบรม เสริมความรับผิดชอบ ต่อวิชาชีพ นำไปใช้ในชีวิตจริง

ผศ.สุทธิ ชัยพฤกษ์ อาจารย์ผู้ดูแลโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันยาเสพติด เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เล่าว่า วิชาชีพทางด้านบริการธุรกิจ ต้องการบุคลากรที่ซื่อสัตย์ สุจริต นักศึกษาด้านการบริหารธุรกิจควรได้รับการฝึกฝนด้านคุณธรรม จริยธรรม ในสังคมปัจจุบันนักศึกษายังยึดติดอยู่กับความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย เห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ขาดความรับผิดชอบ ไม่มีระเบียบวินัย คณะบริหารธุรกิจ เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดโครงการขึ้น เพื่อปลูกฝังและพัฒนาคุณภาพในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบ รู้จักการทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะ เสริมสร้างให้นักศึกษา สำนึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ และดำเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความพากเพียร โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประมาณ 1,000 คน แบ่งการอบรมเป็น 6 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 นักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามและอาจารย์ ณ มัสยิดญ่ามาลุ้ลอิสลาม จ.พระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 2และ3 อบรม ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี รุ่นที่ 4 ณ วัดท้าวอู่ทอง จ.ปราจีนบุรี รุ่นที่ ณ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา และรุ่นที่ 6 ณ วัดท่าการ้อง จ.พระนครศรีอยุธยา

“ไท” นายไทกะ ซาซากิ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เข้าค่ายรุ่นที่ 6 (ผู้นำ) เล่าว่า ทุกคนมาจากการเลี้ยงดูที่ต่างกัน คุณธรรมหรือจริยธรรม อาจจะเกิดมาจากการเลี้ยงดู ในการเข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความคิดใหม่ๆ สอดแทรกคุณธรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการเป็นผู้นำนักศึกษา คุณธรรมในเรื่อง การเสียสละ ซึ่งพระอาจารย์บอกว่า การเป็นผู้นำ การเสียสละเป็นเรื่องที่สำคัญ ในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม ต้องมีตัวอย่างที่ดีทำให้เด็กดู อยากให้เด็กมีคุณธรรม ผู้ใหญ่ควรจะแสดงตัวอย่างที่ดีให้เด็กดูด้วย

“ปิ๊ค” นางสาวอลิษา เจริญรัมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการ เล่าว่า “ความอดทน” การเข้าค่ายครั้งนี้ฝึกความอดทน พระอาจารย์ฝึกการนั่งสมาธิ ส่วนตัวไม่ชอบนั่งสมาธิ แต่เมื่อมาค่ายนี้ทำให้รู้ว่าการนั่งสมาธิ ทำให้มีสติ พระอาจารย์สอนในเรื่องการดำเนินชีวิต สาระของการใช้ชีวิต สิ่งดีๆ ที่ควรปฏิบัติ “ความกตัญญู” เป็นสิ่งที่มนุษย์ควรจะปฏิบัติ เชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ พระอาจารย์สอนว่า “กอดแม่ให้ได้ 12 ครั้ง จะทำให้แม่อายุยืน” ท่านสอนกลยุทธ์ในการแสดงความรักที่มีต่อแม่ หลังจากที่ได้เข้าค่ายนี้ ทำให้คิดว่าสิ่งที่ไม่ดีที่เคยทำจะเลิกทำ จะเป็นเด็กดีของพ่อและแม่ ตั้งใจเรียน จะมั่นทำสมาธิ เพื่อสร้างสติให้ตนเอง

“ลิชชี่” นางสาวสายทิพย์ ปิ่นมุข นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการตลาด เล่าว่า อบรมคุณธรรมสำหรับนักศึกษามุสลิม เล่าว่า “ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น” คุณธรรมของศาสนาอิสลาม การปฏิบัติศาสนกิจ ในการไปอบรมครั้งนี้ได้รับความรู้มากขึ้น ได้รู้จักเพื่อนต่างสาขา ทำกิจกรรมร่วมกัน นอกจากนี้ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งเสพติด ได้รู้จักการใช้ชีวิตร่วมกับชาวบ้าน มัสยิดญ่ามาลุ้ลอิสลาม ว่ามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร ดีใจที่ทางคณะจัดอบรมขึ้นมา

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันยาเสพติดเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ฝึกให้นักศึกษาได้เข้าวัด ฟังการบรรยายตามหลักศาสนา ศึกษาแหล่งธรรมะ วิถีชีวิต ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อวิชาชีพ นำสิ่งที่ได้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน