คอลัมน์ แวดวงการศึกษา: น.ศ.ธัญบุรีรีไทร์ลดลง

นายปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ปีการศึกษา 2554 มีนักศึกษาถูกรีไทร์ จำนวน 199 ราย หรือคิดเป็น 0.8% จากจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 25,000 คน ซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่ลดลง โดยปีการศึกษา 2552 มีนักศึกษาถูกรีไทร์ จำนวน 460 ราย ปี 2553 จำนวน 414 ราย นักศึกษาที่ถูกรีไทร์ส่วนใหญ่มีปัญหาในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และฟิสิกส์ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงเปิดการเรียนปรับพื้นฐานก่อนการเปิดภาคเรียนให้กับนักศึกษาเข้าใหม่ รวมถึงเปิดห้องเรียนพิเศษในรายวิชาที่มีปัญหาด้วย และจากการไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์พบว่าการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จะเน้นให้นักศึกษาทำการบ้านเป็นหลัก ดังนั้นจะนำเรื่องนี้เข้าหารือคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อให้อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ นำเฉลยขึ้นเว็บไซต์ภายหลังให้การบ้านและนักศึกษาทำการบ้านส่งแล้ว เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขโจทย์ที่ถูกต้อง