ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) กับการผลิตบัณฑิต(ตอนที่ 3) ความเชื่อมโยงระหว่าง พม่า ไทย ลาว

ในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย พม่าไทย เวียดนาม เขมร ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซียและบรูไนนั้น พม่าจัดเป็นประประเทศที่ปิดกว่าประเทศอื่น ๆ เนื่องจากปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ และนโบายของรัฐบาลทหารพม่าที่เป็นเผด็จการแบบชนเผ่า (tribal totalitarianism)…..