คอลัมน์ ฅนคมปาก ตามกระแส…การตลาด: 27เพชรน้ำงาม’มทร.’เปิดโลกทัศน์กรุงโซล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เจียระไนเพชร 27 เม็ด ที่มีความรู้ทางด้านวิชาการและกิจกรรม เดินทางสู่กรุงโซลเปิดโลกทัศน์สร้างมุมมองใหม่ๆ นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีกล่าวในการประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาโครงการ “เพชรราชมงคลธัญบุรี” โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านวิชาการ ได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์เรียนรู้พัฒนาและเรียนรู้อย่างรอบด้านเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขั้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีความสุขยังต่างประเทศ นั่นคือประเทศเกาหลี ซึ่งนักศึกษาจะได้เยี่ยมชมระบบการบริหารจัดการของสถานประกอบการ เรียนรู้ระบบการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมข้ามชาติสร้างความสัมพันธ์ และส่งเสริมความร่วมมือ ร่วมไปถึงทดสอบความสามารถในการสื่อสาร แสดงความคิดเห็นร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวข้อง สิ่งเหล่านี้เป็นการจุดประกายความสนใจของนักศึกษาได้กว้างไกลในเวทีต่างประเทศ

“บิ๊ก” นายณัฐพล ดีอุต ตัวแทนนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กล่าวขอบคุณทางมหาวิทยาลัยฯ ทีจัดกิจกรรมดีๆ ขึ้นมา การไปดูงานในครั้งนี้ได้รับความรู้แนวคิดของการศึกษามหาวิทยาลัยต่างประเทศในหลายๆ ด้านๆสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาของ มทร.ธัญบุรี ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดในการทำกิจกรรมรูปแบบกิจกรรมที่ทางองค์การนักศึกษาทำดีอยู่แล้วแต่จะนำมาปรับให้ดีขึ้น การศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการเดินทางที่แสนพิเศษ ระหว่างการได้ศึกษาวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี ซึ่งน้องๆ ที่อยากเข้าร่วมโครงการเพชรราชมงคลธัญบุรีเพียงน้อยมีความตั้งใจ ทำกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ และมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

“หวาน” นางสาวธาริณี ทองสุก นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เล่าว่า การไปศึกษาในครั้งนี้ ในนักศึกษาทั้ง 27 ชีวิต เช้าไปดูงานยังมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้ทำ MOU ด้วยมหาวิทยาลัยอินซอน เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในกรุงโซล การเข้าไปดูงานในครั้งนี้ ทำให้ได้รับความรู้ในเรื่องของระบบการบริหารการเรียนการสอน ซึ่งเป็นระบบในเรื่องของงานนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ ในมหาวิทยาลัยอินซอน “ประสบการณ์ที่ได้รับและโอกาสที่ได้ออกไปเรียนรู้ยังต่างประเทศ” โครงการนี้ถือเป็นการกระตุ้นการเรียนและการทำกิจกรรมของนักศึกษา

“ผึ้ง” นางสาวศิริพร ศิลมงคล นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เล่าว่า โอกาสที่ทางมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกเป็น 27 เพชราชมงคลธัญบุรี ภูมิใจและดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมและช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัยฯ”อย่างน้อยการที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้มาเรียนอย่างเดียว แต่เข้ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตอีกรูปแบบหนึ่ง” การเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลีในครั้งนี้เหมือนเป็นการเดินทางออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์นอกห้องเรียนซึ่งเป็นห้องเรียนที่ใหญ่มาก ขอบคุณสำหรับโอกาสและประสบการณ์ใหม่ “น้องๆ ปี 1 เข้ามาศึกษาที่ มทร.ธัญบุรี อยากให้ตั้งใจเรียนและทำกิจกรรมควบคู่ไปด้วย”

5 วัน กับ 3 คืน ชีวิตนักศึกษาทั้ง 27 กะรัตตัวแทนนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ได้เปิดโลกทัศน์นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเดินทางในครั้งนี้ มาปรับใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี ภูมิใจที่ได้ผลิตและเจียระไนเพชรราชมงคลธัญบุรี ขึ้นมาออกสู่

แสดงความคิดเห็น