ผสานครูอาชีวะ 6 ชาติดัน ‘ผลิตภาพ’ แรงงานยุคใหม่

จากปัญหาเรื่องผลิตภาพแรงงานไทย ซึ่งมาจากการขาดแคลนครูและความรู้ความเข้าใจในอาชีวศึกษา ทั้งที่กำลังจะก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ที่จะมาพร้อมกับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี ดังนั้นการวางรากฐานการศึกษาสายอาชีพ โดยเฉพาะการฝึกฝนทักษะฝีมือให้กับนักศึกษาอาชีวะจึงเป็นเรื่องเร่งด่วน

จึงเกิดเป็น “โครงการเครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาครูอาชีวศึกษา (RCP)” ด้วยวัตถุประสงค์พัฒนาครูอาชีวะให้มีคุณภาพ ผ่านการดำเนินการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และได้รับความร่วมมือจากสถาบันระดับภูมิภาคอาเซียนระหว่างสถาบันการศึกษาของ 6 ประเทศ ได้แก่ จีน ลาว ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม

โดยมีงบประมาณสนับสนุนโครงการจากกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) 3 ปี (ตั้งแต่ธันวาคม 2553-ธันวาคม 2556)

“โทมัส ชโรเดอร์” ผู้อำนวยการโครงการ RCP ระบุว่า กลยุทธ์ดำเนินโครงการนี้ให้สำเร็จ ต้องเน้นพัฒนาคุณภาพครูอาชีวศึกษา ทั้งด้านการสอน การทำวิจัย การปรับปรุงหลักสูตร และส่งเสริมให้ผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรมได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดทำหลักสูตรที่เหมาะสมตามหลักการศึกษาตลอดชีพ

“หนึ่งในกิจกรรมหลักของเรา คือ การผลักดันให้สถาบันพัฒนาครูอาชีวศึกษา IBB (Institute fuer Beruiche Bildung) ที่เกิดจากความร่วมมือขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และมหาวิทยาลัยทงจิ สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านวิศวกรรมและอาชีวศึกษาของประเทศจีน ใช้กลไกของ IBB จัดทำหลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาทั้งในจีนและภูมิภาคอาเซียน ให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ”

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการประกอบ เช่น การจัดประชุมเรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการ” (Action Research) ที่ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย และจีน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการศึกษาและการปฏิบัติด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยนี้จะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาในการทำงานเพื่อเกิดการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่จนสามารถนำไปต่อยอดสู่กิจกรรมอื่น ๆ

หรือเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้สนับสนุนกิจกรรมให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาจากประเทศสมาชิก ได้แก่ ประเทศจีน อินโดนีเซีย ลาว ไทย และเวียดนาม ร่วมศึกษาดูงานเป็นเวลา 10 วันในประเทศเยอรมนี ทำให้เกิดการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานจากการเข้าเยี่ยมชมสายการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ และเป็นการเสริมศักยภาพทางการแข่งขันด้านอาชีวศึกษาของประเทศสมาชิกให้ดีขึ้น

ส่วนแผนงานในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ จะมีการจัดประชุมนานาชาติด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษาครั้งที่ 2 ของ Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ในประเทศอินโดนีเซีย

“ผลของการประชุมนี้จะทำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านอาชีวะได้แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ รวมถึงความรู้ทางงานวิจัยและแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไทยที่เศรษฐกิจกำลังเติบโต ทำให้เกิดความต้องการแรงงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น ดังนั้นสิ่งที่ครูอาชีวศึกษาไทยจะต้องปรับตัวคือ การฝึกปฏิบัติที่นอกเหนือจากงานด้านวิชาการ เพื่อมุ่งพัฒนาไปในทิศทางการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขันให้ได้ในระดับนานาชาติ”

นั่นคือเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาภายใต้การแข่งขันทางเศรษฐกิจที่ดีร่วมกัน และการมุ่งหน้าสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพร่วมกันด้วย