สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารเรียนและปฏิบัติการ (อาคาร 9 ชั้น) และอาคารบรรยายรวม คณะศิลปศาสตร์

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารเรียนและปฏิบัติการ (อาคาร 9 ชั้น) และอาคารบรรยายรวม คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2555 ณ งานพัสดุ ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ (อาคาร 9 ชั้น) คณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม