ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดประจำปี 2554

ด้วยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ โดยกำหนดดูพสดุ ณ ที่ทำการขายของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในวันที่ 18 กันยายน 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม