ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง สอบราคาจ้าง ครั้งที่ 1 / 2556

ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง  ตามรายการดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง สอบราคาจ้าง ครั้งที่ 1 / 2556
1.8 MiB
553 Downloads
Details

  ทำความสะอาดอาคารเรียนครุศาสตร์อุตสาหกรรมและอาคารศึกษาศาสตร์

ราคากลางของงานทำความสะอาดในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  1,600,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)

ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้  

1.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีตามคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการเรียกสอบราคาจ้างครั้งนี้

5. ต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานจ้างเหมาทำความสะอาดที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่ซึ่งกฎหมายบัญญัติ   มิให้ฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้  ซึ่งมีผลงานตามที่กล่าวในวงเงินไม่น้อยกว่า  500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่และฟังคำชี้แจงรายละเอียด จ้างทำความสะอาดอาคารเรียนครุศาสตร์อุตสาหกรรมและอาคารศึกษาศาสตร์ในวันพุธที่ 5 กันยายน 2555  จำนวน  1  รอบ  เวลา  10.00 น.  โดยพร้อมเพรียงกัน  ณ  งานพัสดุ   อาคารเรียนครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กำหนดรับ – ยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่  28  สิงหาคม 2555   ถึง  วันที่  10  กันยายน 2555 ณ   งานพัสดุ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    ตำบลคลองหก   อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 12110  โทร.(02)549-4716,18 โทรสาร.(02)549-4716  ในวันและเวลาราชการ  และคณะกรรมการจะเปิดซองส่วนที่  1  เอกสารคุณสมบัติ  ในวันที่  12 กันยายน  2555   เวลา 10.00 -10.30 น.  และกำหนดเปิดซอง ส่วนที่ 2  ใบเสนอราคา   ในวันที่  12  กันยายน  2555   เวลา  10.35 น. เป็นต้นไป ณ  งานพัสดุ อาคารเรียนครุศาสตร์อุตสาหกรรม  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ตำบลคลองหก   อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  12110 โทรศัพท์  (02)549-4716,18  โทรสาร.(02)549-4716   ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดรับและยื่นซองด้วยตนเองได้ที่  งานพัสดุ  อาคารเรียน  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ระหว่างวันที่    28  สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2555   ในวันและเวลาราชการ

  **หมายเหตุ   การอนุมัติจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อสำนักงบประมาณอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว

  ประกาศ  ณ  วันที่    24   สิงหาคม   พ.ศ. 2555

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง สอบราคาจ้าง ครั้งที่ 1 / 2556
1.8 MiB
553 Downloads
Details