มทร.สืบสานวัฒนธรรมไทย

นายพนม พลกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) รัตนโกสินทร์ ในฐานะประธานจัดงาน 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 4 กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มทร.ทั้ง 9 แห่ง ประกอบด้วย มทร.ธัญบุรี มทร.กรุงเทพ มทร.ตะวันออก มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.ล้านนา มทร.ศรีวิชัย มทร.สุวรรณภูมิ และมทร.อีสาน ได้รวมตัวกันทำกิจกรรมโครงการ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ วัดไร่ขิง พระรามหลวง จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม โดยมีมทร.รัตนโกสินทร์รับหน้าที่เจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงนิทรรศการผลงานวิชาการและกิจกรรมของนักศึกษา 9 ราชมงคล การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และศิลปะการแสดงประจำถิ่นของทูตวัฒนธรรม 9 ราชมงคล พร้อมทั้งโครงการสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 ราชมงคล

“การจัดงานครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเครือข่ายนักศึกษาและสืบสานศิลปิวัฒนธรรมไทยปลูกฝั่งจิตสำนึก สร้างเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนและชนชาวไทย สร้างความรักความสามัคคีในกลุ่มมทร.ทั้ง 9 แห่ง รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและชื่อเสียงของมทร.ทั้ง 9 รวมถึงเป็นการส่งเสริมเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ความสามารถเพื่อแสดงให้สังคมได้ทราบถึงศักยภาพในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ผ่านโครงการ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 4 ซึ่งมทร.ทั้ง 9 แห่ง จะมีความโดดเด่นในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว เรื่องศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติก็เป็นอีกเรื่องที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและแต่ละแห่งได้ให้ความสำคัญเช่นกัน” นายพนมกล่าว