ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: ร่วมมือ

รศ.ดร.นำยุทธสงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและรศ.ดร.ชนงกรณ์กุณฑลบุตร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับโรงเรียนในเครือสารสาสน์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนและการศึกษาต่อ ที่ห้องประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี