การคัดเลือกผู้ประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลของมหาวิทยาลัย

ธนาคารวัสดุรีไซเคิล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้ประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อให้เป็นผู้รับสัมปทานการซื้อวัสดุรีไซเคิลของธนาคารวัสดุรีไซเคิล  โดย วันที่ 3 กันยายน 2555 ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติต่อคณะกรรมการเวลา 13.30 น. และคัดเลือกเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมจงกลนี อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4

อ่านรายละเีอียดเพิ่มเติม