การพัฒนาชุดสตรีมุสลิมจากผ้าชาวเขา

รายการบ้านเลขที่ 55 ช่อง Health Plus Channel สัมภาษณ์ อาจารย์วราภรณ์  วงศ์ปถัมภ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  เรื่อง การพัฒนาชุดสตรีมุสลิมจากผ้าชาวเขา