โครงการฝึกอบรม Patent Cooperation Treaty : PCT

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้กำหนดจัดอบรม “โครงการฝึกอบรมตัวแทนสิทธิบัตร รุ่นที่ 6”  ให้กับบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาภายใต้ความร่วมมือของกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 6 กันยายน – 29 ตุลาคม 2555  สามารถส่งใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ไปที่ คุณสุชานันท์ ขำขุด E-mail : Promote.dip@gmail.com โทรศัพท์ 02-547-4311 โทรสาร 02-547-4709  ภายในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวนที่นั่ง 

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดโครงการ