ขอเชิญร่วมโครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญร่วมโครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย “คหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทยรวมใจถวายแม่ของแผ่นดิน” 28-30 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี