ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการ”พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน”  ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เน้นการพูด นำเสนอ และเขียน ระหว่างเดือนกันยายน  2555  ถึง เดือนมกราคม  2556

ขอเิชิญนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ผู้ที่ผู้ปรารถนา ก้าวไกลไปแข่งขันในประชาคม ASEAN สม้ครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2555  ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

  • ทีม 1    สำหรับผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษ ค่อนข้างดี…รับจำนวน 30 คน
    สอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ หวังผลเพื่อส่งรับทุนไปต่างประเทศ
  • ทีม 2    สำหรับผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษ ผู้ที่อยู่ระดับกลางๆ…รับจำนวน 40 คน
    สอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ  หวังผลเพื่อเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน
  • ทีม 3    สำหรับผู้ที่สนใจจะพัฒนาตนเอง…รับจำนวน  50 คน
    สอนโดยอาจารย์คนไทย

โดยแบ่งออกเป็น 3 ทีม ทุกทีมเรียนวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.   เริ่มเรียน 8 กันยายน 2555 ถึง 31 มกราคม 2556 นักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี มีสิทธิสมัคร

สนใจสมัครพร้อม แจ้งชื่อ ทีมที่จะสมัคร บอกระดับความรู้ภาษาอังกฤษที่มีอยู่ ได้ที่  E-mail ไปที่ ira@rmutt.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน มทร.ธัญบุรี