ปลื้มยอดนักศึกษารีไทร์ลดลง ระดมทุกแนวทางขจัดปัญหา

ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยตัวเลขนักศึกษา ที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นว่า ปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมานั้น มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยถูกรีไทร์ จำนวน 199 ราย หรือคิดเป็น 0.8% จากจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 25,000 คน ซึ่งถือว่าน้อยมาก แบ่งเป็น คณะศิลปศาสตร์ 7 ราย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 29 ราย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 17 ราย คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 72 ราย คณะบริหาร ธุรกิจ 24 ราย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 7 ราย คณะศิลปกรรมศาสตร์ 11 ราย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 6 ราย คณะวิทยาศาสตร์ 20 ราย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 ราย และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 2 ราย แต่อย่างไรก็ตาม สถิติการรีไทร์นักศึกษามีแนวโน้มที่ลดลงโดยปีการศึกษา 2552 มีนักศึกษาถูกรีไทร์ 460 ราย ปี 2553 รีไทร์ 414 ราย ทั้งนี้นักศึกษาที่ถูกรีไทร์ส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์

รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า แนวทางแก้ไขปัญหาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้เปิดการเรียน ปรับพื้นฐานก่อนการเปิดภาคเรียนให้กับนักศึกษาเข้าใหม่ รวมถึงยังมีการเปิดห้องเรียนพิเศษให้นักศึกษาที่สนใจ เข้าเรียนในรายวิชาที่มีปัญหาอีกด้วย และเมื่อเร็วๆนี้ ตนได้เดินทาง ไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ พบว่า การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์จะเน้นให้นักศึกษาทำการบ้าน เป็นหลัก ซึ่งตนจะนำเรื่องนี้เข้าหารือกับคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ เพื่อให้ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ทุกท่านได้ดำเนินการหลังจากให้การบ้านและนักศึกษาส่งการบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะต้องเฉลยขึ้นเว็บไซต์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขโจทย์ที่ถูกต้อง.