มทร.ธัญบุรี ปลื้มนักศึกษารีไทร์ลด

ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวว่า ปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมานั้น มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยถูกรีไทร์ จำนวน 199 ราย หรือคิดเป็น 0.8% จากจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 2.5 หมื่นคน ซึ่งถือว่าน้อยมากแบ่งเป็นคณะศิลปศาสตร์ 7 ราย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 29 ราย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 17 ราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 72 ราย คณะบริหารธุรกิจ 24 ราย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 7 ราย คณะศิลปกรรมศาสตร์ 11 ราย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 6 ราย คณะวิทยาศาสตร์ 20 ราย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 ราย และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 2 ไทย

“แต่อย่างไรก็ตาม สถิติการรีไทร์นักศึกษามีแนวโน้มที่ลดลงโดยปีการศึกษา 2552 มีนักศึกษาถูกรีไทร์ 460 ราย ปี 2553 รีไทร์ 414 ราย ทั้งนี้นักศึกษาที่ถูกรีไทร์ส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์” ผศ.ดร.ปานเพชร กล่าว

สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผศ.ดร.ปานเพชร กล่าวว่า ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้เปิดการเรียนปรับพื้นฐานก่อนการเปิดภาคเรียนให้แก่นักศึกษาเข้าใหม่ รวมถึงยังมีการเปิดห้องเรียนพิเศษให้นักศึกษาที่สนใจเข้าเรียนในรายวิชาที่มีปัญหาอีกด้วย อย่างไรก็ตามจากการที่ได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์พบว่า การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เน้นให้นักศึกษาทำการบ้านเป็นหลัก ตนจะนำเรื่องนี้เข้าหารือกับคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ เพื่อปรับรูปแบบดังกล่าวมาใช้กับ มทร.ธัญบุรี