มทร.ธัญบุรี ปรับแนวแก้นักศึกษาอ่อนคณิต-วิทย์

ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า ปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมา มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยถูกรีไทร์ จำนวน 199 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 จากจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 25,000 คน แบ่งเป็นคณะศิลปศาสตร์ 7 ราย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 29 ราย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 17 ราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 72 ราย คณะบริหารธุรกิจ 24 ราย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 7 ราย คณะศิลปกรรมศาสตร์ 11 ราย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 6 ราย คณะวิทยาศาสตร์ 20 ราย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 ราย และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 2 ราย ทั้งนี้ สถิติการรีไทร์นักศึกษามีแนวโน้มที่ลดลง โดยปีการศึกษา 2552 มีนักศึกษาถูกรีไทร์ 460 ราย ปี 2553 รีไทร์ 414 ราย ซึ่งนักศึกษาที่ถูกรีไทร์ส่วนใหญ่มีปัญหาในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และฟิสิกส์

รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหา ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเปิดการเรียนปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียนให้กับนักศึกษาเข้าใหม่ รวมถึงการเปิดห้องเรียนพิเศษให้นักศึกษาที่สนใจเข้าเรียนในรายวิชาที่มีปัญหาด้วย และขณะนี้กำลังจะเข้าหารือกับคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ เพื่อให้อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน หลังให้การบ้านนักศึกษาและนักศึกษาส่งการบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องทำเฉลยขึ้นเว็บไซต์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขโจทย์ที่ถูกต้อง เชื่อว่าวิธีนี้จะช่วยแก้ไขจุดบกพร่องให้กับนักศึกษาได้ นอกจากนี้ ยังมีอีกแนวทางคือหากมหาวิทยาลัยเลื่อนการเปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียน ก็จะทำให้มีเวลาปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษาเพิ่มขึ้นคือตั้งแต่เดือนมี.ค.-ก.ค.