ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบตัดสิน WDC 2012

โครงการอบรมและประกวดการออกแบบเว็บไซต์ 2555 (Web Design Contest 2012) 

ในหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองประเทศ 

(Web Design Contest 2012 and Cultural Exchange) “

——————————————————–

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบตัดสิน จำนวน 10 คน ดังนี้

หมายเลขผู้สมัคร

 • WDC 03 นายวงศกร สินธุรักษ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 • WDC 08 นายธนิศร์ รองวังหลำ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 • WDC 10 นายภูริณัฐ บริบูรณ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 • WDC 13 นางสาวลัดดา ศรีท้วม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 • WDC 15 นางสาวศศิธร ซึจิยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • WDC 16 นายชนะชัย ญานถวิล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 • WDC 19 นายธนิศเชษฐ คำศรีสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • WDC 22 ธัญญลักษณ์ เฉลิมทรง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • WDC 25 นายธงชัย ลิ้มทวีทรัพย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 • WDC 34 นายนพรัตน์ ศรีบัณฑิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

กำหนดการรายงานตัว
ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบตัดสิน จะต้องมารายงานตัวต่อคณะกรรมการ
ในวันพฤหัสที่ 23 สิงหาคม 2555 เวลา 12.00 น. ณ.ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ
(ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี)

การเตรียมตัว

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
 2. จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ และไฟล์เว็บไซต์ต้นฉบับ เพื่อการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

หมายเหตุ

 1. ผู้ที่ไม่สามารถมารายงานตัวต่อคณะกรรมการได้ ตามวันเวลาดังกล่าว ให้แจ้งรายชื่อได้ที่ อาจารย์ธีรศานต์ หมายเลขโทรศัพท์ 081-7723072 ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 สิงหาคม 2555 เวลา 11.00 น.
 2. หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

**โครงการร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น  ณ Hokkaido Information University (HIU) ระหว่างวันที่ 5 – 11 ตุลาคม 2555  และ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 25 – 30 ตุลาคม 2555  เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยจัดพานักศึกษาญี่ปุ่นชมสถานที่ที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมไทย ในขณะที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้ชมศิลปวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น โครงการนี้มีการอบรมทักษะด้านการออกแบบเว็บไซต์ชั้นสูงโดยการอบรมใช้ภาษาอังกฤษเนื่องจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นนักศึกษาไทยและญี่ปุ่น จึงถือเป็นการส่งเสริมการสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ และพัฒนานักศึกษาด้านภาษา กิจกรรมในโครงการนี้จัดเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือ (Memorandum of Understanding, MOU) ในการพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา และการสร้างโอกาสของนักศึกษาในการเดินทางไปหาประสบการณ์ในต่างประเทศ**

ที่มา :  เว็บไซต์ WDC 2012