ภาพข่าว: สร้างสมรรถนะครู

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (GIZ) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการประชุมระดับภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะเชิงปฏิบัติของครูอาชีวศึกษาซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของประเทศไทย ลาว มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน เมื่อวันก่อน