มทร.ธัญบุรี แก้ปัญหา นศ.รีไทร์ได้สำเร็จเสนอเลื่อนเวลา ปิด-เปิดเทอมตามอาเซียน

ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยตัวเลขนักศึกษา ที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นว่า ปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมานั้น มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยถูกรีไทร์ จำนวน 199 ราย หรือคิดเป็น 0.8% จากจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 25,000 คน ซึ่งถือว่าน้อยมาก แบ่งเป็น คณะศิลปศาสตร์ 7 ราย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 29 ราย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 17 ราย คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 72 ราย คณะบริหาร ธุรกิจ 24 ราย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 7 ราย คณะศิลปกรรมศาสตร์ 11 ราย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 6 ราย คณะวิทยาศาสตร์ 20 ราย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 ราย และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 2 ราย แต่อย่างไรก็ตาม สถิติการรีไทร์นักศึกษามีแนวโน้มที่ลดลงโดยปีการศึกษา 2552 มีนักศึกษาถูกรีไทร์ 460 ราย ปี 2553 รีไทร์ 414 ราย ทั้งนี้นักศึกษาที่ถูกรีไทร์ส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์

สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหา ดังกล่าว รองอธิการบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้เปิดการเรียน ปรับพื้นฐานก่อนการเปิดภาคเรียนให้กับนักศึกษาเข้าใหม่ รวมถึงยังมีการเปิดห้องเรียนพิเศษให้นักศึกษาที่สนใจ เข้าเรียนในรายวิชาที่มีปัญหาอีกด้วย อย่างไร ก็ตาม จากการที่เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้เดินทาง ไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ พบว่า การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์จะเน้นให้นักศึกษาทำการบ้าน เป็นหลัก ซึ่งตนจะนำเรื่องนี้เข้าหารือกับคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ เพื่อให้ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน หลังให้ การบ้านนักศึกษาและนักศึกษาส่งการบ้าน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องทำเฉลยขึ้นเว็บไซต์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขโจทย์ที่ถูกต้อง ซึ่งตนเชื่อว่าวิธีนี้จะช่วยแก้ไขจุดบกพร่องให้กับนักศึกษาได้

รองอธิการบดี ยังได้กล่าวถึงการเลื่อนเปิดภาคการศึกษารับการประชาคมอาเซียน ว่า หากมทร.ธัญบุรี เลื่อนการเปิดเทอมตามอาเซียน จะทำให้เรามีเวลา ในเรียนปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษาเพิ่มขึ้นจากช่วงระยะเวลาที่ว่าง คือ ตั้งแต่เดือน มีนาคม-กรกฎาคม แต่หากเราไม่เลื่อนการเปิดเทอมในขณะที่มหาวิทยาลัยอื่นเลื่อน อาจมีนักศึกษาย้ายที่เรียน เนื่องจากสอบเข้าสถานศึกษาอื่นได้ภายหลัง จะเกิดปัญหาห้องเรียนว่างได้