ขอเชิญเข้าร่วมอบรมคุณธรรม จริยธรรม วันที่ 20 สิงหาคม 2555

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ ได้นิมนต์พระรักเกียรติ  รักขิตตะธัมโม จากสำนักวิปัสสนาวังพญานาค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

มาบรรยายธรรม ในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2555  กองพัฒนานักศึกษา จึงขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรม

ในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2555 ทั้งภาคเช้าระหว่างเวลา 09.00-11.00 น. และภาคบ่าย 13.00-15.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แสดงความคิดเห็น