ประกาศ! (ด่วน) จากธนาคารกรุงศรี

ให้นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 เข้ารับบัตรนักศึกษาได้ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2555  เท่านั้น  เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมบัวแสด ชั้น 2 อาคารสวัสดิการ

เอกสารที่ใช้ในการเข้ารับบัตร  : ใบนัด (บาร์โค๊ต) และบัตรประชาชน