น้ำสร้างคน คนจึงสร้างฝาย 60 จิตอาสา.บริหาร มทร.ธัญบุรี

“ฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์คณะบริหารธุรกิจ นำสมาชิกในคณะ ออกสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ  อ.บ้านไร่  จ.อุทัยธานี  ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักเสียสละเพื่อส่วนร่วม  สร้างจิตสำนึกจิตอาสา  ในตัวนักศึกษา”

“เบล” นายชนะชาติ ใจเก่งดี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  คณะบริหารธุรกิจประธานฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์  เล่าว่า  ฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์  คณะบริหารธุรกิจ ออกค่ายอาสาทุกภาคเรียนการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมและเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความเป็นจิตอาสาโดยจะแบ่งค่ายออกเป็น ค่ายใหญ่และค่ายเล็ก “โครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ” ในพื้นที่โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

ลักษณะเป็นค่ายเล็กเนื่องจากใช้เวลา 4 วัน 3 คืน  ในการออกค่ายในครั้งนี้  มีสมาชิกชาวค่าย  60  คน  โดยในการออกค่ายอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ชาวบ้านและเด็กนักเรียนในบริเวณนั้นมีฝายชะลอน้ำไว้ใช้ประโยชน์ ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนและอุทกภัย  ฝึกให้นักศึกษารู้ถึงการทำงานร่วมกัน ได้รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดอุปสรรค  ฝายที่สร้างในครั้งนี้  มี  2  ฝายคือ  ฝายขนาดใหญ่ 10  เมตร  และ ฝายขนาด5  เมตรหลังจากสร้างฝายชะลอน้ำเสร็จ  ยังพัฒนาโรงเรียน  แจกอุปกรณ์การศึกษาให้กับน้องๆ  โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ  อีกด้วย

“นิว” นายชาคริสต์  ยิบพิกุล  หลักสูตรนานาชาติ  เล่าว่า  หน้าที่หลักในค่าย  เป็นประสานงานในการดำเนินงาน  หรือเรียกว่า “ผู้คุมไซด์งาน”เริ่มตั้งแต่การบริหารวางแผนงาน ซึ่งในการออกค่ายในครั้งนี้ ต้องทำงานแข่งกับเวลา บวกกับสภาพอากาศ ฝนตก แต่ในการสร้างฝายไม่ได้สร้างอุปสรรคในการทำงานของสมาชิกในค่าย  เนื่องจากทุกคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มาด้วยใจครั้งแรกของการออกสร้างฝายชะลอน้ำ เป็นประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอีกรูปแบบหนึ่ง ปกติจะช่วยงานในสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ งานเอกสารกับการลงแรง  แตกต่างกัน  แต่ผลที่ออกมา  เหมือนกัน  คือความภาคภูมิใจที่ได้ทำ “ทำเพื่อผู้อื่น”

“กิ๊ฟท์” นางสาวพัชชาภา  วิเศษ  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เล่าว่า  หน้าที่ฝ่ายสวัสดิการ “นอนที่หลัง  ตื่นก่อนเพื่อน”ต้องตื่นขึ้นมาดูแลในเรื่องของอาหารของชาวค่ายแต่ละมื้อ เช้ากลางวัน เย็น รวมไปถึงความเรียบร้อยของฝ่ายสวัสดิการต่างๆ  โดยมีสมาชิกในกลุ่ม  5 คน  แบ่งหน้าที่การทำงาน  หน้าที่การจ่ายตลาด  คิดเมนู  ซึ่งเมนูส่วนใหญ่จะเป็นอาหารสด เพราะว่า  ระยะเวลาในการออกค่ายแค่ 4 วัน”ดีใจที่ได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น ให้ชาวบ้านและน้องมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง”ใช้เวลาในวันหยุดให้เป็นประโยชน์ ฝึกความเสียสละให้แก่ส่วนร่วม  ช่วยตัดหญ้าให้กับโรงเรียน  ให้น้องๆ  ได้วิ่งเล่น

“พลอย” นางสาวพรนภา อินทรณรงค์ สาขาวิชาการตลาด  เล่าว่า ทำหน้าที่ทุกอย่างในค่าย  วันแรกเข้าครัว  3  วัน  สุดท้ายลงไซด์งาน  ตั้งแต่เก็บหินลงมือสร้างฝาย ฝายที่สร้างจะเป็นฝายถาวรที่ใช้ปูนในการสร้าง  จะลำบากในการก่อปูน  เพราะว่า ปูนกับน้ำจะทำให้แห้งยาก ประทับใจในการสร้างฝายในครั้งนี้มาก  เนื่องจาก  วันแรกที่เดินทางไป  ไกลจากตัวอำเภอบ้านไร่  ประมาณ  30  กิโลเมตร  กว่าจะเดินทางไปถึงโรงเรียน ลำบากมาก  บวกกับสถานที่ในการสร้างฝายชะลอน้ำ มีทั้งแมลง สัตว์ ซึ่งทุกคนต้องระมัดระวังตัว”เป็นการเรียนรู้ในการชีวิตอีกรูปแบบหนึ่ง  ไปใช้ชีวิต  กิน  อยู่  เอง  ได้เห็นรอยยิ้มของเด็กที่มาช่วยพวกเราสร้างฝาย ได้เรียนรู้พูดคุยกับชาวบ้าน  เรียนรู้วิถีชีวิต”

4  วัน  3  คืน  ที่ใช้เวลาที่หยุดติดต่อกัน4 วัน ไปช่วยเหลือสังคม แทนที่จะใช้เวลาไปเพื่อความสนุกสนาน เป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชมอีกตัวอย่างหนึ่งของเด็กไทยในยุคปัจจุบัน  60  ชีวิต  ในการสร้างฝายชะลอน้ำ  เจออุปสรรคธรรมชาติ  แต่ด้วยจิตอาสาที่มุ่งมั่น อุปสรรคดังกล่าวก็ไม่สามารถทำลายความตั้งใจของพวกเขาเหล่านั้นได้”ฝายชะลอน้ำที่พวกเขาสร้างขึ้น สร้างความภาคภูมิใจให้กับพวกเขา และที่สำคัญไปกว่านั่น  สร้างประโยชน์ให้แก่ชาวบ้านและเด็กในพื้นที่นั่นต่อไป”