คอลัมน์ U Innovation: นักวิจัย มทร.ธัญบุรี เคลือบกระดาษเยื่อกล้วยด้วยฟิล์มฯ

การเล็งเห็นถึงพืชท้องถิ่นที่มีมากและหาได้ง่ายในประเทศ อีกทั้งความต้องการที่จะเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ยังผลให้ ดร.มนทิพย์ ล้อสุริยนต์ ดร.สมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล และอนินท์ มีมนต์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ร่วมกันคิดค้น และสร้างนวัตกรรมในการเคลือบกระดาษจากเยื่อกล้วยด้วยฟิล์มพลาสติกย่อยสลายได้ เป็นผลสำเร็จ

ทั้งนี้ เจ้าของผลงานวิจัยเปิดเผยว่า การเคลือบกระดาษกล้วยด้วยฟิล์มย่อยสลายได้เป็นช่องทางการเพิ่มมูลค่าเศษเหลือใช้จากงานเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์ ด้วยการใช้ฟิล์ม พลาสติกชนิดย่อยสลายได้เคลือบลามิเนต โดยมุ่งเน้นการเพิ่มความแข็งแรง ทนทานต่อสภาวะการใช้งานรูป แบบต่างๆ เช่น ความชื้น หรือการหลุดลอกของเยื่อกระดาษ นอกจากนี้กระดาษเยื่อกล้วยที่ผลิตขึ้นยังสามารถสกรีนลวด ลายต่างๆลงไปได้อย่างง่าย รวมถึงตกแต่งลวดลายและเสริมแรงด้วยเยื่อใบตอง สัก เพิ่มความสวยงามและแข็งแรงขึ้น

ผู้วิจัยยังได้อธิบายถึงกระบวนการขึ้นรูปกระดาษว่า เป็นการขึ้นรูปด้วยกระบวนการช้อนขึ้นรูปด้วยตะแกรงเบอร์ 30 โดยขึ้นรูปกระดาษให้มีขนาด 10×12 นิ้ว เมื่อนำไปทดลองการต้มเยื่อในเวลาที่ต่างกัน โดยกำหนดอัตราส่วนโซเดียมไฮดรอกไซค์อยู่ที่ 9% ต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัมอัตราส่วนคงที่ 7 ลิตร แล้วพบว่า

อัตราส่วนเชิงกลของกระดาษกล้วย มีความแข็งแรงมากที่ สุดได้จากเยื่อกล้วยที่ต้มด้วยเวลา 2.5 ชั่วโมง ค่าแรงต้านทานต่อแรงดึงเฉลี่ยเท่ากับ 15.89 MPa, ค่าแรงต้านทานฉีกขาดเท่ากับ 186.42 mN, ค่าความต้านทานความดันทะลุเท่ากับ 3.76 kgf/cm3

เมื่อนำกระดาษกล้วยไปผ่านกระบวนการเคลือบความต้านทานต่อแรงดึงจะเพิ่มขึ้นเป็น 79.14 Mpa ค่าแรงต้านทาน ฉีกขาดเพิ่มเป็น 913.76 mN, ค่าความต้านทานความดันทะลุเพิ่มเป็น 18.57 kgf/cm3

จะเห็นว่ากระดาษกล้วยเคลือบมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นประมาณ 5เท่า อีกทั้งทนต่อน้ำ ความชื้น และมีความเรียบมาก ขึ้นจนสามารถพิมพ์สกรีนได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำความสะอาด สิ่งสกปรกที่เกาะติดได้ง่าย ซึ่งเหมาะที่จะนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการนำไปทำเป็นปกหนังสือที่กันน้ำได้ นำไปประยุกต์ใช้ได้กับงานอีกหลายประเภทเช่น งานตกแต่งภาย ในอาคารสถานที่ บรรจุภัณฑ์หีบห่อ เป็นต้น