ลุยใช้สื่อออนไลน์แก้ปัญหา นศ.

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบิดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีเปิดเผยว่า ปัจจุบันสื่อออนไลน์มีอิทธิพลสูงมากต่อนักศึกษา ตนจึงได้มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาใช้สื่อออนไลน์ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษา ในกรณีที่เป็นปัญหาความทุกข์ใจ ความวิตกกังวล ความเครียด รวมไปถึงการตอบคำถามที่นักศึกษาอยากจะทราบกัน เพราะจากที่ตนได้ติดตามข้อมูลดังกล่าวเป็นประจำดและหลายครั้งจึงมีโอกาสแก้ปัญหาให้นักศึกษาได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ มทร.ธัญบุรียังได้พยายามใช้สื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักศึกษา ให้ข้อคิดเห็นคติเตือนใจ การรณรงค์เรื่องวัฒนธรรมต่างๆ การไหว้ การแต่งกายถูกระเบียบ การพูดจา ซึ่งเริ่มได้ผลดีขึ้นในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ จะปรับกิจกรรมทางสื่อออนไลน์ไปตามสถานการณืและอยากเชิญชวนผู้ปกครองเรียนรู้และใช้สื่อออนไลน์ด้วย