ประกาศรับคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้าย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 4/2555

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้าย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขางานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ เพื่อมาปฏิบัติงานที่ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 1 อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม