รายงาน: ร.ร.สาธิตนวัตกรรมฯ สร้าง’นักคิด-นักปฏิบัติ’

กำพล วงศ์สุทธา

การศึกษาของเหล่าน้องๆ หนูๆ วัยเยาว์ในปัจจุบัน ผู้ปกครองต่างมองหาความเชื่อมั่น และศักยภาพจากการเรียนในสถาบันการศึกษาที่นับวันนี้มีมากมายเพื่อ เป็นทางเลือกให้กับความต้องการของผู้ปกครอง อีกหนึ่งทางเลือกที่แม้ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดสอนในระดับ ประถมศึกษาแต่ความคาดหวังที่เป็นจะแหล่งเพาะพันธุ์เมล็ดพันธุ์ กล้าแห่งการเรียนรู้ในวัยเยาว์ด้านนักคิด และปฏิบัติ พร้อมกับการสร้างโรงเรียนประถม ต้นแบบให้กับประเทศในอนาคต

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในฐานะผู้รับผิดชอบการบริหารงาน “โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหา วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี” บอกว่า ด้วย มทร.ธัญบุรี มีหน้าที่ในการจัดระบบการเรียนการสอนพื้นฐานได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก ทำให้มีจุดเด่นทางด้านอัตลักษณ์ซึ่งมุ่งเน้นผลิต บัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีและการปฏิบัติ และพันธกิจทางด้านการให้บริการ วิชาการกับสังคม โดยเฉพาะเยาวชน จึงเล็งเห็นว่าศักยภาพของมหาวิทยาลัย ในการเปิดโรงเรียนเพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็น “ประถมนักคิดและนักปฏิบัติ” ภายใต้แนวคิดเน้นการให้เด็กมีทักษะ ทางด้านปฏิบัติ นักนวัตกรรมตั้งแต่เด็กๆ

คำว่า “นวัตกรรม” เป็นคำที่เกี่ยวข้องกับด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเราจะมุ่งเน้นการเรียนรู้ทางด้านพลังงาน เนื่องจากพลังงานเป็นสิ่งที่ต้องการในอนาคต นอกจากนี้ ด้านองค์ความรู้ที่จะได้รับ ประกอบด้วย ด้านวัฒนธรรม ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาต่างประเทศ และด้านอาชีวะ

รศ.ดร.ประเสริฐกล่าวเพิ่มเติมว่า หลักสูตรการเรียนของโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ได้มีการเพิ่มชั่วโมงการเรียน ในกลุ่มของวิชาโครงงานและ กิจกรรมเป็นหลัก อีกส่วนหนึ่งมีการเน้นทางด้านภาษา เช่น รายวิชาท่องโลกเอเชีย การเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อวางรากฐานการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จากการวางรากฐานให้เด็กได้เป็นนักคิดนักค้นแล้ว ยังเป็นการให้เด็กได้ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น ในรูปแบบรายละเอียดการเรียนแต่ละวิชา เราได้เน้นให้เรียนวิชาพื้นฐาน กลุ่มที่ 1 ในรูปแบบของทฤษฎี 50% และปฏิบัติ 50% วิชาพื้นฐานกลุ่มที่ 2 ในรูปแบบของทฤษฎี 70% และปฏิบัติ 30% หากเป็นวิชาเกี่ยวกับการเรียนรู้เพิ่มเติม ได้จัดให้เรียนในรูปแบบปฏิบัติ 80% ทฤษฎี 20% ทั้งนี้ แล้วเรายังปลูกฝังให้เด็กมีมโนธรรมซึ่งประกอบไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรช่วยกันสนับสนุนในเรื่องนี้ให้มากขึ้น

“การเปิดสอนในระดับประถมศึกษาที่เน้นทางด้านนวัตกรรม และต้องการเป็นโรงเรียนประถม ต้นแบบให้กับประเทศ ในขณะเดียวกันจะสร้างครูต้นแบบ และหลักสูตรต้นแบบ การเรียนวิชาพื้นฐานจะใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ส่วนการเรียนในกลุ่มรายวิชากิจกรรมเสริมจะใช้ภาษาอังกฤษ นับว่าเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่เน้นทางด้านนวัตกรรม ซึ่งการเรียนรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจะเกิดทักษะ จะทำให้เด็กมีองค์ความรู้มากกว่าการรับรู้ เด็กจะรู้จักการประยุกต์ความรู้เมื่อทำข้อสอบต่างๆ ได้ ไม่ใช่ความรู้ที่มาจากการท่องจำเท่านั้น ความคาดหวังที่จะสร้างเยาวชนให้ค้นพบตัวเอง และสามารถส่งต่อตัวเองไปสู่ในสิ่งที่ชอบได้ เราคาดว่าจะใช้ระยะเวลาการเรียน 3 ปี เด็กจะเริ่มค้นพบตัวเองว่าถนัดทาง ด้านไหน เมื่อเรียนในชั้น ป.4 ก็จะได้เน้นได้ถูกทางเพื่อเฟ้นหาศักยภาพของตัวผู้เรียนต่อไป” รศ.ดร.ประเสริฐกล่าว

ด้านบุคลากรของโรงเรียน ขณะนี้ได้รับครูที่จบเฉพาะทางคุณวุฒิปริญญาโท รวมทั้งอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย คุณวุฒิปริญญาโทและเอก ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับคู่มือการสอนในแต่ละราย วิชาของหลักสูตรโรงเรียนอีกด้วย

การเปิดรับสมัครในระดับชั้น ป.1 จำนวน 70 คน การคัดเลือกนักเรียน มี 3 เกณฑ์ คือ 1.การสัมภาษณ์เชิงจิตวิทยาเพื่อประเมินถึงการเรียนรู้และรับรู้ใน เรื่องต่างๆ 2.การสอบข้อเขียน และ 3.การทดสอบทางด้านการปฏิบัติ ขณะเดียวกันจะมีการพูดคุยกับผู้ปกครองเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักสูตรการเรียนเพื่อให้ตรงตาม ความต้องการของผู้ปกครองด้วย ส่วนค่าใช้จ่ายในภาคการเรียนที่ 1 ประมาณ 21,600 บาท ภาคการเรียนที่ 2 ประมาณ 21,000 บาท ซึ่งรวมทั้งค่าวัสดุอุปกรณ์ใน การเรียน ค่าอาหารกลางวันพร้อมกับอาหารว่าง 2 มื้อนับเป็นอีกโรงเรียนที่น่าจับตามอง