ตั้งโจทย์อาเซียนส่งเสริมภูมิปัญญาทำรายได้หนุนศก.

จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 ส.ค.55 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ”การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และภาคีเครือข่าย เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาภ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษาและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา60 พรรษา โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้ปาฐกถาพิเศษ “วิถีชีวิตชุมชนอยู่กันอย่างไรหากมองไกล 20 ปี” ภายใต้นโยบายรัฐบาลความตอนหนึ่งว่า ทุกประเทศกำลังเตรียมความพร้อมเข้าสู้ประชาคมอาเซียน ใน 3 ปีข้างหน้า ซึ่งรัฐบาลไทย ได้เริ่มบูรณาการการทำงาน ด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกับภาคเอกชน นักวิชาการ และภาคประชาชน เนื่องจากอาเซียน เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่มีประชากรกว่า 600 ล้านคน ดังนั้นหลักใหญ่ต้องเน้นให้ประชาชนในภูมิภาค มีความเป็นอาเซียนร่วมกัน

“เสาหลักของอาเซียน มี 3 ด้าน คือด้านการเมืองและความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งที่ผ่านมาจะเน้นเศรษฐกิจเป็นหลัก แต่ส่วนตัวเห็นว่าเสาหลักด้านสังคมและวัฒนธรรม ก็มีส่วนสำคัญโดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทย อยากให้นำของดีของแต่ละท้องถิ่นมาเผยแพร่ และต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ซึ่งจะทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ฉะนั้น อยากให้นำไปเป็นโจทย์ว่าภายใน 3 ปี จะดำเนินการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดให้เป็นรูปธรรมได้อย่างไร โดยรัฐบาลยินดีให้การสนับสนุนและเตรียมพร้อมก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนด้วยกัน” นายกฯ กล่าว

แสดงความคิดเห็น