งานสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 18 ตอน 80พรรษา เฉลิมราชย์องค์ราชินี กษัตริย์แห่งแผ่นดิน

ขอเชิญ ร่วมชมการประกวดธิดาผ้าไทย และการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง (ลิปซิงก์) ในวันที่ 10 สิงหาคม 2555
ณ. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตปทุมธานี ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป