การผลิตก๊าซชีวภาพจากดินโคลน

รายการ กล้าคิด กล้าทำ ทางช่อง 5 ถ่ายทำและสัมภาษณ์ อาจารย์ชัยรัตน์  หงษ์ทอง  และนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี  ผลงาน การผลิตก๊าซชีวภาพจากดินโคลน