แจ้งเรื่อง การคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (โควตา) ปีการศึกษา 2556

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  (ม.6) ระดั บประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา 2555 เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2556 โดยรับผู้ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2556 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนด

นักเรียน/นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2556 ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ให้ติดต่อสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ และสามารถดูรายละเอียดหรือดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th หรือ www.rmutt.ac.th ตั้งแต่วันที่ 6 – 31 สิงหาคม 2555

สามารถ Download ข้อมูล —- > คลิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานสอบคัดเลือกและรับเข้าศึกษา 02 549 3613 – 5 ในเวลาราชการ