27 เพชรราชมงคล เปิดโลกทัศน์กรุงโซล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เจียระไนเพชร 27 เม็ด ที่มีความรู้ทางด้านวิชาการและกิจกรรม เดินทางสู่กรุงโซล เปิดโลกทัศน์สร้างมุมมองใหม่ๆ นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯรศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวในการประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาโครงการ “เพชรราชมงคลธัญบุรี” โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านวิชาการ ได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์เรียนรู้พัฒนาและเรียนรู้อย่างรอบด้านเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีความสุขยังต่างประเทศ นั่นคือประเทศเกาหลี ซึ่งนักศึกษาจะได้เยี่ยมชมระบบการบริหารจัดการของสถานประกอบการ เรียนรู้ระบบการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมข้ามชาติ สร้างความสัมพันธ์ และส่งเสริมความร่วมมือ ร่วมไปถึงทดสอบความสามารถในการสื่อสาร แสดงความคิดเห็นร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวข้อง สิ่งเหล่านี้เป็นการจุดประกายความสนใจของนักศึกษาได้กว้างไกลในเวทีต่างประเทศ

“บิ๊ก” นายณัฐพล ดีอุต นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เล่าว่า ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยฯ ที่จัดกิจกรรมดีๆ ขึ้นมา การไปดูงานในครั้งนี้ได้รับความรู้แนวคิดของการศึกษามหาวิทยาลัยต่างประเทศในหลายๆ ด้าน สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาของ มทร.ธัญบุรี ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดในการทำกิจกรรม รูปแบบกิจกรรมที่ทางองค์การนักศึกษาทำดีอยู่แล้ว แต่จะนำมาปรับให้ดีขึ้น การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นการเดินทางที่แสนพิเศษ ระหว่างทางได้ศึกษาวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี ซึ่งน้องๆ ที่อยากเข้าร่วมโครงการเพชรราชมงคลธัญบุรี เพียงน้องมีความตั้งใจทำกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ และมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

“เอ” นายทศพร แก้วศรีสุข นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เล่าว่า ก้าวแรกที่ได้เหยียบพื้นดินประเทศเกาหลี รู้สึกถึงความแตกต่างกับประเทศไทย ทั้งอากาศ ทัศนียภาพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ความแตกต่างของที่ประเทศเกาหลี สามารถนำมาพัฒนา มทร.ธัญบุรี ในฐานะที่เป็นนายกองค์การนักศึกษา จะนำแนวความคิดในการจัดการเรียนการสอนมาเสริมลงในกิจกรรม โอกาสในการเปิดโลกทัศน์ครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่มีค่าและจดจำตลอดไป

“บอม” นางสาวสุภาพร แซ่เจี่ย นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เล่าว่า ดีใจที่ได้รับเลือกจากคณะเข้าร่วมโครงการนี้ โครงการนี้มีประโยชน์ต่อนักศึกษา เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปศึกษาดูงาน เปิดมุมมองที่กว้างขวาง นักศึกษาได้กล้าแสดงออกในการใช้ภาษาในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศ เป็นการพัฒนาภาษา ได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของคนเกาหลี ในชีวิตความเป็นอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประชาชนในประเทศนี้มีการแข่งขันกันตลอดเวลา ความรู้ที่ได้จะนำมาเล่าให้น้องๆ ในคณะได้รับรู้ถึงระบบระเบียบหลังจากที่ไปศึกษาดูงานมา

“หวาน” นางสาวธารินี ทองสุก นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เล่าว่า การไปศึกษาในครั้งนี้ นักศึกษาทั้ง 27 ชีวิต เข้าไปดูงานยังมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้ทำ MOU ด้วย มหาวิทยาลัยอินชอน เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในกรุงโซล การเข้าไปดูงานในครั้งนี้ ทำให้ได้รับความรู้ในเรื่องของระบบการบริหารการเรียนการสอน ซึ่งเป็นระบบในเรื่องของงานนักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ ในมหาวิทยาลัยอินชอน “ประสบการณ์ที่ได้รับและโอกาสที่ได้ออกไปเรียนรู้ยังต่างประเทศ” โครงการนี้ถือเป็นการกระตุ้น การเรียน และการทำกิจกรรมของนักศึกษา

“ผึ้ง” นางสาวศิริพร ศิลมงคล นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เล่าว่า โอกาสที่ทางมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกเป็น 27 เพชรราชมงคลธัญบุรี ภูมิใจและดีใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมและช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัยฯ “อย่างน้อยการที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้มาเรียนอย่างเดียว แต่เข้ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตอีกรูปแบบหนึ่ง” การเดินทางไป สาธารณรัฐเกาหลี ในครั้งนี้เหมือนเป็นการเดินทางออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์นอกห้องเรียน ซึ่งเป็นห้องเรียนที่ใหญ่มาก ขอบคุณสำหรับโอกาสและประสบการณ์ใหม่ น้องๆ ปี 1 เข้ามาศึกษาที่ มทร.ธัญบุรี อยากให้ตั้งใจเรียนและทำกิจกรรมควบคู่ไปด้วย”