โพลชี้เด็กรุ่นใหม่เมินเรียน”เกษตร” หวั่น 10 ปีวิกฤติ

ม.เกษตร/มทร.ธัญบุรี – คณบดีคณะเกษตรชี้เด็กเลือกเรียนเกษตรน้อยลง หวั่นอีก 10 ปีข้างหน้าเกษตรกรขาดแคลน ระบุรัฐเมินให้ความ สำคัญส่งเสริมอย่างยั่งยืน ด้านคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร. ธัญบุรี เผยเด็กเลือกเรียนเกษตรประยุกต์มากขึ้น อนาคตเกษตรกรลงมือทำน้อยลงหันใช้เครื่องทุนแรงละรวมกลุ่มเกษตรกรทางธุรกิจมากยิ่งขึ้นจากผลการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 934 ราย ต่อความเห็นเกี่ยวกับความสนใจในวิชาความรู้ด้านการเกษตรของเยาวชน ในหัวข้อ “เด็กไทยกับการเกษตร อนาคตและความหวังของชาติ” ของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร ม.แม่โจ้ หรือ “แม่โจ้โพลล์” พบว่า เด็กร้อยละ 90.4 ยังชอบเรียนวิชาทางการเกษตรอยู่ และเด็กร้อยละ 99.1 เห็นว่าวิชาเกษตรมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน แต่มีเด็กเพียงร้อยละ 29.3 ที่สนใจจะเรียนต่อด้านการเกษตร

ขณะเดียวกันจากข้อมูลของ ดร.อนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย พบว่า เมื่อปี 2532 มีจำนวนเกษตรกรอยู่ที่ร้อยละ 67 และในปี52 เหลือร้อยละ 40 ขณะเดียวกัน จากข้อมูลการวิจัยแนวโน้มความต้องการแรงงานใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2553-2557) ของกองวิจัยตลาดแรงงาน กระทรวงแรงงาน พบว่า สาขาอาชีพที่เกี่ยวกับเกษตรคือผู้ปฏิบัติงานด้านการเพาะปลูกพืชไร่และพืชผัก และ ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและผลไม้ มีความต้องการแรงงานมาก โดยในภาคเกษตรกรรมคาดมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าจำนวนเด็กที่สนใจเรียนเกษตรกับความต้องการแรงงานด้านเกษตรไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกัน

รศ.ดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ คณบดีคณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า คณะเกษตรได้มีการศึกษาและทำการบันทึกข้อมูลสถิติไว้ทุกปีอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้ว่าสถิติเด็กที่มาสมัครเรียนเกี่ยวกับเกษตรมีจำนวนลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับอดีต โดยในปีนี้มีจำนวนเด็กลดลงประมาณ 5-8 % และที่ผ่านมาเด็กมาเรียนเกษตรส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่เลือกคณะหรือสาขาเกษตรเป็นอันดับ 3 หรือ 4 มีส่วนน้อยมากที่เลือกคณะหรือสาขาเกษตรเป็นอันดับ 1 หรือ 2 ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้ว่าเด็กไม่อยากเรียนเกษตร สาเหตุเพราะเด็กไม่เข้าใจเรียนเกษตรจบแล้วทำอะไร ตลอดจนทางการไทยไม่ได้วางแนวทางให้เกษตรเป็นสาขาที่จำเป็นจริงๆ อีกทั้งรัฐบาลยังไม่ได้เอาใจใส่วางแผนระยะยาวเกี่ยวกับเรื่องนี้

“เกษตรกรผู้ผลิตยังทำให้เขาอยู่ไม่ได้แล้วใครจะอยู่ได้ ทั้งนี้ ในส่วนของการศึกษาเองก็ไม่สามารถทำให้นักเรียนทุกคนเข้าใจว่าแต่ละสาขามีความสำคัญอย่างไร ทำให้เด็กเอารายได้มาเป็นเกณฑ์เพราะเนื่องจากทำการเกษตรมีรายได้น้อย ซึ่งหากไม่มีเด็กที่ฉลาดมาเรียนจะทำให้ภาคเกษตรของบ้านเราแย่ และอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็จะเปิดประชาคมอาเซียนจะทำให้คนต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาเป็นแรงงานภาคเกษตรมากยิ่งขึ้น”

ด้าน ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ในส่วนของมทร.ธัญบุรีมีเด็กมาสมัครเรียนด้านเกษตรกันมากและมีแนวโน้มมากขึ้นทุกปีอาจจะเป็นเพราะเป็นสาขาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรเมื่อจบไปจะมีงานรองรับ ซึ่งถ้าเทียบกับเมื่ออดีตบัณฑิตที่จบเกษตรจะไม่ค่อยมีงานทำ จบมาทำงานหนัก อีกทั้งมีเงินเดือนที่ต่ำด้วยทำให้เด็กไม่อยากเรียนเกษตร

ทั้งนี้ อนาคตตนมองว่าตลาดแรงงานทางด้านเกษตรมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นเพราะเราประกาศตัวจะเป็นครัวโลกทำให้การเกษตรเป็นสิ่งสำคัญ แต่ทว่า การเกษตรในอนาคตจะมีแนวโน้มเป็นธุรกิจมากยิ่งขึ้น อาจจะมีการรวมกันเป็นหน่วยงานในรูปบริษัทมายิ่งขึ้น และจะมีการนำอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทางด้านการเกษตรมาใช้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลผลิตมากและทุนแรง ซึ่งด้วยเหตุนี้อาจจะทำให้จำนวนเกษตรกรที่ลงมือทำเองไม่ใช้เครื่องทุนแรงเหมือนสมัยก่อนน้อยลงและจะมีเกษตรกรที่มีความรู้เพิ่มมากขึ้น