คอลัมน์ ไทยวันนี้: นเรศ แสงอรุณ เดินหน้าสานฝันตามงานพระราชดำริ

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ สำนักงาน กปร. เป็นโครงการที่มำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้งานเกี่ยวกับแนวพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ และพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมีโอกาสสัมผัส พบเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้พูดคุย และฝึกปฏิบัติงานจริงจากเกษตรกรผู้ทีน้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จในการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิต ซึ่งประสบการณ์เหล่านั้นจะก่อให้เกิดความรู้ที่ยั่งยืนแก่ตัวเยาวชนเอง

อีกทั้งเพื่อให้คนรุ่นใหม่ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และได้ร่วมสืบสานพระราชดำริ สำนักงาน กปร. ได้จัดกิจกรรม “มัคคุเทศก์มือใหม่” โดยให้เยาวชนที่ร่วมค่ายได้เรียนรู้การเป็นมัคคุเทศก์ เพื่อค้นหาเยาวชนต้นแบบ ที่มีความสามารถ และพร้อมที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดแนวพระราชดำริและผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในแต่ละภูมิภาค ในฐานะมัคคุเทศก์ประจำภาคของสำนักงาน กปร. สู่เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนอย่างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น

นายนเรศ แสงอรุณ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บอกความรู้สึกว่า ประทับใจและรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ ทำหน้าที่แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับแนวพระราชดำริข้อมูลต่างๆ ของทั้ง 6 ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศที่พระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้จัดตั้งขึ้นมายังมาซึ่งประโยชน์ที่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้รับ และภาคภูมิใจเป็นที่สุด คือ การได้มีส่วนร่วมในการสานต่อแนวพระราชดำริของพระองค์ท่าน ได้โอกาสมีการสืบสาน เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระราชดำริของพระองค์ท่าน ให้สาธารณชนได้รับรู้โดยทั่วกัน โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ได้รับทราบและเรียนรู้หลักการทรงงานที่ทุกคนสามารถน้อมนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตต่อไป

“สิ่งประทับใจ คือ การที่เราได้ถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นอย่างไปสู่ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ โดยเฉพาะ การช่วยให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจ แนวพระราชดำริ พระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาจวบจนทุกวันนี้ พระองค์ทรงทำอะไรเพื่อประชาชนชาวไทยบ้าง ซึ่งคนไทยโชคดีมากที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงรักคนไทยมาก มีองค์ความรู้ แนวพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานให้ น้องๆเยาวชน หรือประชาชน สามารถน้อมนำไปปรับใช้ได้หมด” เยาวชนคนเก่งกล่าว

ทั้งนี้ หากเยาวชนต้องการศึกษาแนวพระราชดำริ สามารถเริ่มต้นจากจุดง่ายๆ และปัจจุบันมีความทันสมัยมากขึ้น การค้นคว้าสะดวกสบายขึ้น เช่น สื่อต่างๆที่มีมาก อินเตอร์เน็ต เว็บไซค์ต่างๆ ที่ปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแนวพระราชดำริอย่างแพร่หลาย อาทิ เว็บไซค์ของสำนักงาน กปร. เว็บไซต์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เว็บไซค์มูลนิธิชัยพัฒนา และสำนักราชเลขาธิการเป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีการสอดแทรกและพัฒนาเทคนิคต่างๆ ให้น่าสนใจ เช่น ในรูปแบบของการ์ตูนแอนนิเมชั่น ให้สามารถเรียนรู้ได้ง่ายๆ อีกทั้งเทคโนโลยีก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ถ้าหากใช้งานในสิ่งที่เป็นประโยชน์

“แนวพระราชดำริของพระองค์ท่านใครก็สามารถน้อมนำไปปฏิบัติได้ เช่น แม้ว่าเราจะอยู่ในกรุงเทพฯ เราอาจจะไม่มีพื้นที่พอในการทำเกษตร แต่น้องๆเยาวชนก็ลองชวนครอบครัวมาลองทำ เริ่มจากสิ่งเล็กๆ เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ และต่อไปเราก็ไม่ต้องไปซื้อของจากตลาด ก็เป็นการลดต้นทุน ลดรายจ่ายในกระเป๋าไปอีกทาง ซึ่งนี่จะทำให้เรามีความสุขจากสิ่งที่เราได้ทำ ได้กินผักที่ปลูกเอง ปลอดภัยจากสารพิษ ไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุ รวมทั้งยังมีความพอเพียงในครอบครัวด้วย” นเรศ แสงอรุณบอกเล่าอย่างมีความสุข