มทร.ธัญบุรีปลื้มผลสำรวจก.พ.ร.

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากการสำรวจความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต และการสำรวจความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาของนิสิต นักศึกษา ประจำปี 2554 ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในภาพรวม มทร.ธัญบุรี ได้คะแนน 4.1091 คิดเป็นร้อยละ 82.18 โดยในส่วนของความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งได้แก่ นายจ้าง หัวหน้า หรือผู้บังคับบัญชา ได้ 4.3763 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.53 โดยสองอันดับแรกที่นายจ้างมีความพึงพอใจสูงสุด เรื่องคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ รองลงมาคือ ความรู้ความสามารถทางวิชาการ และความรู้ความสามารถพื้นฐานรศ.ดร.นำยุทธ กล่าวต่อไปว่า สำหรับความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาของนิสิต นักศึกษา โดยสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ 3.8418 คิดเป็นร้อยละ 76.84 ซึ่งนักศึกษามีความพึงพอใจสูงสุดในด้านการจัดการเรียนการสอน โดยพึงพอใจอาจารย์ผู้สอนมากที่สุด รองลงมาพอใจสถานที่สำหรับการจัดการเรียนการสอน การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน และสื่อ เอกสาร และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ส่วนด้านการให้บริการของสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษามีความพึงพอใจในการให้บริการด้านวิชาการสูงกว่าการให้บริการทั่วไป ทั้งนี้ ผลการสำรวจดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านโยบายต่าง ๆ ที่ มทร.ธัญบุรีดำเนินการอยู่เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งตนจะมุ่งมั่นดำเนินตามนโยบาย