คอลัมน์ สี่แยกข่าวย่อย: มทร.ธัญบุรีเพิ่มเงิน

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มติสภามหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติให้ปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยพนักงานฯที่รับราชการอยู่ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2555 ปรับค่าจ้างเพิ่มอยู่ที่ 0.57% ของเงินเดือน ส่วนพนักงานฯที่เริ่มรับราชการตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2555 ปรับค่าจ้างในอัตราเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุตามคุณวุฒิที่ ก.พ. กำหนด และบวกเพิ่มอีก 50% สำหรับพนักงานฯสายวิชาการ และบวกเพิ่มอีก 30% สำหรับพนักงานฯสายสนับสนุน โดยสายวิชาการ ปริญญาเอก เดิมเงินเดือนแรกบรรจุ 20,660 บาท เป็น 28,500 บาท ปริญญาโท เดิม 15,280 บาท เป็น 22,950 บาท สำหรับสายสนับสนุน ปริญญาโท เดิม 13,250 บาท เป็น 19,890 บาท ปริญญาตรี 10,840 บาท เป็น 15,190 บาท ทั้งนี้ให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2555