คอลัมน์ พัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัย พัฒนาสังคมไทยยั่งยืน: เตรียมจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ จังหวัดพังงา

จังหวัดพังงา เป็น 1 ใน 5 จังหวัดที่การเคหะแห่งชาติมีเป้าหมายดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมืองและแผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดในปีงบประมาณ 2555 เพื่อเสริมความรู้ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการด้านที่อยู่อาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ ซึ่งการเคหะแห่งชาติเริ่มดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ ในจังหวัดต่างๆ นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 จนถึงปัจจุบัน ครอบคลุมพื้นที่ 65 จังหวัด และจะดำเนินการให้ครบทั้ง 76 จังหวัดภายในปีงบประมาณ 2556

เมื่อเร็วๆ นี้ การเคหะแห่งชาติร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและจังหวัดพังงา จัดประชุมเพื่อคัดเลือกพื้นที่ในการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ โดยมี นายสุรินทร์ เพชรสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุม และ นางอำภา รุ่งปิติ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน พร้อมทั้งหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการคัดเลือกพื้นที่ด้วย

นางอำภา รุ่งปิติ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ชี้แจงว่า พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ขณะเดียวกันการเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ด้านนี้มาเกือบ 40 ปี จึงได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาเมืองของจังหวัด รวมทั้งแผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดระดับชุมชนให้กับทางจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องรับภาระเรื่องนี้ เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางจังหวัดก็สามารถนำแผนไปบูรณาการหรือนำไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของทางจังหวัดต่อไปได้

นางปณิตา สงวนทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า ได้เลือกพื้นที่ที่มีฐานข้อมูลของ GIS เพื่อให้การทำงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างรวดเร็วในระยะเวลาที่จำกัด ซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็มีความแตกต่างกันไป ในเบื้องต้นได้นำเสนอพื้นที่ให้หน่วยงานท้องถิ่นร่วมกันพิจารณา 4 พื้นที่ ได้แก่ เขตเทศบาลเมืองพังงา, อำเภอท้ายเหมือง, อำเภอตะกั่วป่า และตำบลโคกกลอย

จากการประชุมคัดเลือกพื้นที่เพื่อจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ หน่วยงานท้องถิ่นได้ร่วมกันคัดเลือกพื้นที่เทศบาลเมืองพังงา และอำเภอตะกั่วป่าเป็นพื้นที่ในการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ เนื่องจากพื้นที่เทศบาลเมืองพังงาประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง สภาพที่อยู่อาศัยเก่า ไม่ได้รับการต่อเติมหรือซ่อมแซม จึงทำให้ค่อนข้างทรุดโทรม และที่สำคัญมีปัญหาแรงงานต่างด้าวค่อนข้างมาก ทำให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาชุมชนแออัดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ส่วนในพื้นที่ อำเภอตะกั่วป่า ควรค่าแก่การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เพราะเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ยังคงเป็นแบบอาคารดั้งเดิม มีความเป็นเอกลักษณ์เหมือนกับที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีทั้งอาคารปูน และอาคารไม้ หากไม่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมก็จะทำให้คุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเมืองหายไป

นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีได้เสนอให้จัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ ในชุมชนบน เกาะปันหยี ด้วย เนื่องจากปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ด้วยการทำโฮมสเตย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวควบคู่ไปกับอาชีพประมง แต่ไม่ได้มีการรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้ความสวยงามของชุมชนริมน้ำรอบเกาะปันหยีเริ่มลดน้อยลง

การเคหะแห่งชาติตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาชุมชนอันเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเมือง จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับชุมชนให้กับชุมชนเกาะปันหยี ควบคู่ไปกับการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมืองในเทศบาลเมืองพังงาและอำเภอตะกั่วป่า เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและนำไปสู่การบูรณาการที่ยั่งยืนต่อไป

การเคหะแห่งชาติ ขอเชิญชมรายการ”เรื่องน่ารู้กับการเคหะแห่งชาติ” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.50 น. โดยประมาณ