รายการสถานีสีเขียว

ผู้สื่อข่าวรายการสถานีสีเขียว ช่วงคนไทยหัวใจสีเขียว ช่อง Thai PBS ถ่ายทำและสัมภาษณ์ ดร.มนทิพย์  ล้อสุริยนต์  เรื่องการเคลือบกระดาษเยื่อกล้วยด้วยฟิล์มพลาสติกย่อยสลายได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์