พิธีมอบอุปกรณ์ยกและเคลื่อนย้ายผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

คุณหญิงอุไรวรรณ  ศิรินุพงศ์  ประธานมูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ยกและเคลื่อนย้ายผู้พิการทางการเคลื่อนไหวให้แก่ญาติผู้พิการ ผลิตโดย ผศ.นพ.นิยม ลออปักษิณ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม นักวิจัยจาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร).ธัญบุรี

  

แสดงความคิดเห็น