เผยผลสํารวจ ก.พ.ร.ต่อ มทร. ชี้นายจ้างพอใจเรื่องคุณธรรม

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า จากการสำรวจ ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต และการสำรวจ ความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2554 จัดโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับ การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ของมทร.ธัญบุรี เป็นเรื่องน่ายินดีว่า การสำรวจดังกล่าวในภาพรวมคะแนนมทร.ธัญบุรี มีคะแนนอยู่ที่ 4.1091 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 82.18 โดยในส่วนของความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งได้แก่ นายจ้าง หัวหน้า หรือผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต ได้คะแนนอยู่ที่ 4.3763 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 87.53 โดยสองอันดับแรก ที่นายจ้างมีความพึงพอใจสูงสุด เรื่องคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในวิชาชีพรองลงมา คือความรู้ความสามารถทางวิชาการและความรู้ความสามารถพื้นฐาน

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ส่วนความพึงพอใจ ต่อสถาบันอุดมศึกษาของนิสิต-นักศึกษา โดยสัมภาษณ์นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีคะแนนอยู่ที่ 3.8418 หรือคิดเป็นร้อยละ 76.84 โดยนักศึกษามีความพึงพอใจสูงสุดในด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งด้านการจัดการเรียนการสอนนั้น นักศึกษามีความพึงพอใจอาจารย์ ผู้สอนมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ สถานที่สำหรับการจัดการเรียน การสอนการ จัดหลักสูตรการเรียนการสอน และสื่อ เอกสาร และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ส่วนด้านการให้บริการของสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษามีความพึงพอใจในการให้บริการด้านวิชาการสูงกว่าการให้บริการทั่วไป

“ผลการสำรวจดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า นโยบายต่างๆ ที่มทร.ธัญบุรีดำเนินการอยู่นั้น ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ กิจกรรมหรืออื่นๆ เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งผมจะมุ่งมั่น ดำเนินตามนโยบายที่ได้วางแผนไว้ต่อไป เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดต่อไปในอนาคต” รศ.ดร.นำยุทธ กล่าว