สำรวจนายจ้างปลื้มบัณฑิต มทร.

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า จากการสำรวจความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต และการสำรวจความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2554 จัดโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ของ มทร.ธัญบุรี เป็นเรื่องน่ายินดีว่า การสำรวจดังกล่าวในภาพรวมคะแนน มทร.ธัญบุรี มีคะแนนอยู่ที่ 4.1091 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 82.18โดยในส่วนของความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งได้แก่ นายจ้าง หัวหน้า หรือผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต ได้คะแนนอยู่ที่ 4.3763 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 87.53 โดย 2 อันดับแรก ที่นายจ้างมีความพึงพอใจสูงสุด เรื่องคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ รองลงมาคือความรู้ความสามารถทางวิชาการและความรู้ความสามารถพื้นฐาน

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ส่วนความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา โดยสัมภาษณ์นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีคะแนนอยู่ที่ 3.8418 หรือคิดเป็นร้อยละ 76.84 โดยนักศึกษามีความพึงพอใจสูงสุดในด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งด้านการจัดการเรียนการสอนนั้น นักศึกษามีความพึงพอใจอาจารย์ผู้สอนมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ สถานที่สำหรับการจัดการเรียนการสอนการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน และสื่อ เอกสาร และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ส่วนด้านการให้บริการของสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษามีความพึงพอใจในการให้บริการด้านวิชาการสูงกว่าการให้บริการทั่วไป

“ผลการสำรวจดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า นโยบายต่างๆ ที่ มทร.ธัญบุรีดำเนินการอยู่นั้น ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ กิจกรรม หรืออื่นๆ เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งผมจะมุ่งมั่นดำเนินตามนโยบายที่ได้วางแผนไว้ต่อไป เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดต่อไปในอนาคต” รศ.ดร.นำยุทธ กล่าว