MSS Cable TV สัมภาษณ์ ผศ.สมพงษ์ อังศุภโชติ

ฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ MSS Cable TV สัมภาษณ์ ผศ.สมพงษ์  อังศุภโชติ  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เกี่ยวกับกองทุนเงินกู้ยืม(กยศ.)และกิจกรรมต่างๆของนักศึกษา