คอลัมน์ แวดวงราชภัฏ

oodchat2010@gmail.com

…แวดวงราชภัฏรับประชุมวันนี้ครม.สัญจร ณ ม.ราชภัฏสุรินทร์ อย่างเป็นทางการ จังหวัดสุรินทร์ รศ.ดร.สารภี วรรณตรง รักษาราชการแทนอธิการบดี เสนองบฯ โครงการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ขอไว้แค่ 10 ล้านบาท แต่โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยแทนของเก่าที่สร้างมาตั้งแต่ปี 2516 รวมทั้งสำนักงานของนักศึกษา ขอไป 300 กว่าล้าน ได้หรือไม่ได้ไม่รู้ ต้องตามดู

…นี่ก็เตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ประชา คมอาเซียนเหมือนกันหลังจาก รศ.ดร. ช่วงโชติ พันธุเวช อธิการบดี ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 14 แห่งกับโรงเรียนขนาดเล็ก จ.สมุทรสงคราม มาตั้งแต่ปี 2553 ปรากฏว่าได้ผล ดังนั้นในปีงบฯ 2555 ได้ขยายการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ครูและนักเรียนเพิ่มเติม แก่โรงเรียนต้นแบบ งานนี้คณะครุศาสตร์กับศูนย์ภาษาและวิทยาลัยนานาชาติของมหาวิทยาลัยรับไป

…ประกวด เย็บร้อย ค่อยจีบประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 3 มี ศ.มณีรัตน์ จันทนะผลิน ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน เป็นประธานตัดสิน พร้อม รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชภัฏสวนดุสิต ผลการตัดสินงานนี้ มทร.ธัญบุรี ที่มี รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ เป็นอธิการบดี คว้าชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ไปครอง

…ส่วน ม.ราชภัฏสวนดุสิต ตามเก็บไปได้รางวัลชมเชยควงแขนคู่กันมากับมทร.กรุงเทพ, มทร.ล้านนา ตาก และ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ของ ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ และรางวัลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2 รางวัล ได้แก่ ม.ราชภัฏชัยภูมิ ที่มี รศ.โกวิท เชื่อมกลาง เป็นอธิการบดี และวิทยาลัยอาชีวะขอนแก่น รับไป อย่างงี้ รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี ม.ราชภัฏสวนดุสิต เห็นทีจะคุยได้ไม่เต็มคำเสียแล้วที่ว่า เคยเป็นหนึ่งด้านนี้มาตลอด

…ยกเครื่องอัลบั้มเพลงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ฉลองก่อตั้งครบรอบ 40 ปี อ.ประยงค์ ชื่นเย็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงปี 2552 ชาวบุรีรัมย์เสนอ รศ.โกวิท เชื่อมกลางอธิการบดี ทำอัลบั้มใหม่ สัญลักษณ์ดอนศรี คนเป็นศิษย์เก่าอาสาเรียบเรียงเสียงประสาน ส่วน แช่ม แช่มรัมย์ เจ้าของเสียงเพลงกรุณาฟังให้จบ จะไปสมทบครวญเพลงมหาวิทยาลัยในใจเราให้นักศึกษาฟังด้วย ขอให้อดใจรอ