มทร.ธัญบุรีเตรียมขออนุมัติวงเงินกู้จาก กยศ.เพิ่มเติมรองรับ นศ.ที่สนใจไม่หวั่นแม้กู้เยอะยังมีทุนมหา’ลัยอุดหนุน

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2555 มทร.ธัญบุรีมีนักศึกษายื่นความประสงค์ขอกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แบ่งเป็นผู้กู้รายใหม่จำนวน 1,630 ราย ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษาจำนวน 1,544 ราย ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 5,290 ราย ทั้งนี้ กยศ.ได้จัดสรรเงินกู้ยืมให้กับนักศึกษาใหม่มายังมหาวิทยาลัยจำนวน 997 ราย จำนวนเงินกว่า 45 ล้านบาท ส่วนผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินกู้ยืมให้ทั้งสิ้น 5,987 ราย คิดเป็นเงินกว่า 250 ล้านบาท ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาสำหรับผู้กู้รายใหม่หากไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาที่มีความเดือดร้อนและผ่านการสัมภาษณ์แล้ว มหาวิทยาลัยคงยื่นเรื่องขอจัดสรรเงินจาก สกอ.เพิ่มเติมอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม จากการที่ขณะนี้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ได้ปรับหลักเกณฑ์การกู้ยืมให้กับนักศึกษา โดยครอบคลุมเฉพาะนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.เฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน หากนักศึกษาที่มีรายได้ครอบครัวต่ำกว่า 200,000 บาทต่อปี สามารถกู้ได้ทั้งค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ส่วนนักศึกษาที่มีรายได้ครอบครัวเกิน 200,000 บาทต่อปี สามารถกู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียนเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับนักศึกษา เนื่องจากมีนักศึกษาบางรายที่เข้าหลักเกณฑ์ของกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ทางมหาวิทยาลัยก็ได้เสนอแนะให้นักศึกษากู้ กรอ.แทน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีทุนการศึกษาจำนวนกว่า 300 ทุน โดยมีทั้งในส่วนที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ รวมถึงทุนที่ได้รับจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งมีทั้งทุนปีต่อปี และทุน