มทร.ธัญบุรีปรับแนวกิจกรรมนศ. เน้นทักษะชีวิตสู่มาตรฐานบัณฑิตพึงประสงค์

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า ขณะนี้ มทร.ธัญบุรีได้วางทิศทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา สร้างวัฒนธรรมใหม่ในหมู่นักศึกษาให้หันกลับมาสู่ความเป็นไทยมากยิ่งขึ้น รณรงค์ให้นักศึกษารู้จักการไหว้ กล่าวคำขอบคุณและขอโทษให้เป็นนิสัย เป็นการสร้างเสน่ห์ให้นักศึกษามทร.ธัญบุรี ซึ่งหลังจากเปิดภาคการศึกษา 2555 ได้พยายามผลักดันเรื่องนี้ตลอดเวลา และเริ่มมองเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของนักศึกษา

รองอธิการบดีมทร.ธัญบุรีกล่าวว่า นอกจากนี้ ยังประกาศใช้สมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน มีเป้าหมายต้องการให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะโดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ 1.กิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ ทุกหลักสูตร กำหนดให้ทุกคนต้องเข้าร่วมจำนวนไม่น้อยกว่า 8 กิจกรรม และไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง เช่น กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันสำคัญของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 2.กิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งนักศึกษาเลือกเข้าร่วมได้ตามความสมัครใจ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น ด้านกีฬา ด้านเสริมสร้างคุณธรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น

“ในปีที่ผ่านมากิจกรรมนักศึกษาประสบผลสำเร็จค่อนข้างมาก เพราะใช้แนวคิดร่วมคิดร่วมทำร่วมกันพัฒนาบ้านเราในกิจกรรมหลักๆ หลายครั้ง รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีก็ได้ให้เชิญผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก หลายเรื่องที่เป็นข้อเสนอแนะของนักศึกษามีประโยชน์อย่างมาก สำหรับการจัดทำสมุดบันทึกกิจกรรมจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษานอกเหนือจากด้านวิชาการ เพราะการทำกิจกรรมจะช่วยฝึกฝนทักษะการมีมนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็นหมู่คณะ ความมีน้ำใจ การรู้จักวางแผน ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆ ต้องการในคุณลักษณะของบัณฑิต นอกเหนือจากผลการเรียนที่ดี” รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรีกล่าว