มทร.เก็บกิจกรรมนศ.ลงสมุดบันทึก สร้างวัฒนธรรมใหม่ในหมู่นักศึกษา

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ มทร.ธัญบุรี ได้วางทิศทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ด้วยการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในหมู่นักศึกษา ให้หันกลับมาสู่ความเป็นวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้น โดยรณรงค์ให้นักศึกษารู้จักการไหว้ กล่าวคำขอบคุณ และขอโทษ ให้เป็นนิสัยเพื่อให้สิ่งเหล่านี้ติดตัวนักศึกษาออกไป หลังจากสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างเสน่ห์ให้กับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ทุกคน พร้อมจัดเก็บกิจกรรมต่างๆ ลงไว้ในสมุดบันทึก กิจกรรม ซึ่งหลังจากเปิดภาคการศึกษา 2555 มทร.ธัญบุรีพยายามผลักดันเรื่องนี้ตลอดเวลา

และเริ่มมองเห็นพฤติกรรม ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของนักศึกษา ทั้งนี้ กิจกรรมเสริม หลักสูตร จะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1.กิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติทุกหลักสูตร ที่มทร.ธัญบุรี กำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วม จำนวน ไม่น้อยกว่า 8 กิจกรรม และไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง เช่น กิจกรรมที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันสำคัญของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 2.กิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งนักศึกษาเลือกเข้าร่วมได้ตามความสมัครใจ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น ด้านกีฬา ด้านเสริมสร้างคุณธรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กล่าวอีกว่า ในปีที่ผ่านมากิจกรรมนักศึกษาของเราประสบผลสำเร็จค่อนข้างมากเพราะเราบริหารจัดการโดยใช้แนวคิดร่วมคิดร่วมทำร่วมกันพัฒนาบ้านเรา ด้วยการเชิญผู้นำนักศึกษาเข้าร่วม ประชุมปรึกษาหารือด้วย ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะหลายเรื่อง เป็นข้อเสนอแนะของนักศึกษาก็มีประโยชน์อย่างมาก การที่ มทร.ธัญบุรี จัดทำสมุดบันทึกกิจกรรมขึ้นในครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากงานด้านวิชาการ เพราะการทำกิจกรรมจะช่วยฝึกฝนเด็กในทักษะ ด้านอื่นๆ เช่น การมีมนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็นหมู่คณะ ความมีน้ำใจ การรู้จักวางแผน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่องค์กร หน่วยงาน บริษัทต่างๆ ต้องการในคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกไป นอกเหนือจากผลการเรียนที่ดี