ธัญบุรีแก้ปัญหาเด็กตกฟิสิกส์รวมความรู้โลกไซเบอร์สอบทางออนไลน์

ผศ.จรัส บุณยธรรมา อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวถึงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ของคณะว่า แต่เดิมนักศึกษาไม่ค่อยให้ความสนใจกับวิชาฟิสิกส์ ดังนั้น เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว ตนจึงได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ VDO และสื่อการสอนเสมือนจริงเข้ามาใช้กับนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ ฟิสิกส์ราชมงคล http://www.rmutphysics.com/

โดยรวบรวมความรู้ ความเคลื่อนไหว และข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาฟิสิกส์ รวมถึงเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษานอกมหาวิทยาลัยเข้ามาหาความรู้เกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์ได้ แต่จะไม่สามารถใช้งานในส่วนห้องเรียนเสมือนจริงได้ และในช่วง 5 ปีหลังได้ตั้งเป็นกลุ่ม Social Network ใช้สื่อการสอนสมัยใหม่ เช่น Facebook Youtube และ Twitter เข้ามาช่วย นอกจากนี้ ปัจจุบันยังใช้ประโยชน์ของห้องเรียนเสมือนจริง เปิดให้นักศึกษาที่เรียนวิชาฟิสิกส์ของคณะฯ เข้ามาทำการสอบแบบ Online โดยสอบเก็บคะแนน 10% เพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษาได้ทบทวนในทุกบทที่ได้เรียนไป และเพื่อไม่ให้นักศึกษาเครียดเวลาสอบ ส่วนการที่เกรงว่านักศึกษาจะโกงการสอบ เชื่อว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้น เพราะจะทำการสอบเก็บคะแนนทั้ง 15 บท และนักศึกษาจะต้องเข้ามาทำการสอบ 15 ครั้ง รวมถึงก่อนหน้านี้ตนได้ใช้วิธีการนี้กับกลุ่มนักศึกษาที่ตนสอน และจัดเก็บคะแนนถึง 50% ซึ่งนักศึกษาจะเข้ามาสอบ Online พร้อมกันตามเวลาที่นัดหมาย และไม่มีข้อร้องเรียนจากเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน

“การจัดทำการสอบ Online เพื่อเก็บคะแนน 10% นี้มีส่วนช่วยทำให้คะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาดีขึ้น เพราะเป็นการช่วยทบทวนความรู้ให้กับเด็ก ทำให้เมื่อถึงเวลาสอบปลายภาคเด็กก็จะไม่เครียด ผลสอบออกมาดี อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันตนเห็นว่าวิชาฟิสิกซ์เป็นวิชาพื้นฐานที่เด็กต้องรู้ หลักของการสอนมีอยู่แต่ยิ่งสอนยิ่งเพี้ยน หากผู้สอนสามารถจับหลักของการสอนได้ วิชาฟิสิกส์จะไม่ใช่วิชาที่ยากสำหรับนักศึกษาเลย”