คอลัมน์ หน้าต่างงานศิลป์: เทศกาลศิลปนิพนธ์ 2555 ช่วงที่ 3 (ประติมากรรม-ศิลปะจัดวาง)

10-29 ก.ค.55  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เชิญชมเทศกาลศิลปนิพนธ์ 2555  (bacc art thesis exhibition 2012)  โดย ความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาต่างๆ อันได้แก่ ม.ศิลปากร ม.กรุงเทพ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ม.ขอนแก่น ม.เชียงใหม่ และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าธนบุรี

ผู้ชมจะได้รับรู้มุมมองทางความคิดเกี่ยวกับชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม ที่นิสิตนักศึกษา ผู้สร้างสรรค์ได้สะท้อนผ่านผลงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรมไทย จิตรกรรมสากล ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ประติมากรรมและศิลปะจัดวางจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เปิดสอน ทางด้านศิลปะ เทศกาลศิลปนิพนธ์จึงเป็นเวทีสุดท้ายของการเผยแพร่ผลงานในสถานะ ความเป็นนิสิตนักศึกษา การทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสถาบัน ขณะเดียวกันก็จะเป็นเวทีแรก เป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดตัว เพื่อก้าวเดินสู่สายอาชีพทางด้านศิลปะ และเติบโตไปเป็นศิลปิน หรือคนทำงานศิลปะสาขาต่างๆ การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ที่ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการคัดสรรผลงานศิลปนิพนธ์ของนิสิตนักศึกษา 6 ประเภทผลงานศิลปะ ได้แก่ จิตรกรรมไทย จิตรกรรมสากล ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ประติมากรรม และศิลปะจัดวาง

เดือนนี้จัดแสดงผลงานประติมากรรม และศิลปะจัดวาง ไปชมกันได้ที่ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 ทุกวันเว้นวันจันทร์ 10.00-21.00 น.