ภาพข่าว : U-Star: RMUTT Freshy Boy & Girl 2012

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดประกวดดาวเดือนภายใต้แนวคิด Student Organization RMUTT present RMUTT READY พร้อมในความเป็นราชมงคลพร้อมสู่สากลแห่งอาเซียน Freshy Boy & Girl 2012

“เอ” นายทศพร แก้วศรีสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นายกองค์การนักศึกษา กล่าวว่า ในการจัดประกวด ทางองค์การนักศึกษาสโมสรนักศึกษาทั้ง 10 คณะ และ 1 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ ให้จัดกิจกรรมเพื่อทำการคัดเลือกนักศึกษาที่จะเป็นตัวแทนในการทำกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลัยฯ เนื่องในวโรกาสครบรอบ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทางองค์การนักศึกษา จึงได้กำหนดให้ผู้เข้าประกวดแต่งกาย ด้วยชุดที่ทำมาจากผ้าไทย โดยมีการใช้โทนสีที่เป็นสีประจำอาเซียน ในช่วงแนะนำตัว และในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยจะได้เปิดการค้าเสรีอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ ทางองค์การนักศึกษาเกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์ชุดแต่งกายประจำคณะภายใต้แนวคิด อาภรณ์ ตามแนวความคิดที่เกี่ยวกับอาเซียน

โบลว์” นางสาวเนาวรัตน์ จิตตะยโศธร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร Freshy Girl 2012 กล่าวว่า ดีใจที่ได้รับตำแหน่งในครั้งนี้ ถือว่าเป็นรางวัลที่มีคุณค่าในการเริ่มต้นชีวิตนักศึกษา ในบ้านหลังนี้ “ดีใจกับสิ่งที่ได้ทำอย่างเต็มที่” สร้างชื่อเสียงให้กับคณะเพราะว่า เป็นดาวมหาวิทยาลัยคนแรกของคณะ ที่เลือกเรียนคณะเทคโนโลยีการเกษตร มองว่าอาชีพเกษตรกร “เป็นอาชีพที่ไม่ตาย ถึงไม่ได้ทำให้เรารวย แต่เป็นอาชีพที่สุจริต” ทางบ้านจะปลูกฝังให้รักในอาชีพเกษตรกร รู้จักอยู่กับความพอเพียง แนวคิดในการจัดงานวันนี้ ถือว่าเป็นการจัดงานที่สร้างสรรค์ ดีใจที่ได้สวมชุดที่ตัดจากผ้าขาวม้า เป็นผ้าไทยที่มีเอกลักษณ์ บวกกับการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งอีก 3 ปี จะได้เข้าร่วมประชาคมอาเซียน

“ต้น” โฆษิต ตั้งปิติ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ Freshy Boy 2012 กล่าวว่า รู้สึกดีใจ เป็นรางวัลใหญ่รางวัลแรกที่เคยได้รับมา และภูมใจมากที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัว และสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่เลือกเรียนสาขาวิชาการเงิน เพราะว่า ส่วนตัวชอบเรียนคณิตศาสตร์ ในอนาคตอยากเป็น “นายธนาคาร” และนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้กับธุรกิจที่บ้าน อีก 3 ปี ประเทศไทยจะเปิดการค้าเสรีอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์หลายๆด้าน ธุรกิจเป็นอีกด้านหนึ่งที่ถือว่จะได้รับประโยชน์มากมาย ดังนั้นระหว่างที่เรียน อยากให้เพื่อนๆ ทุกคนตั้งใจเรียนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดแบ่งเวลาระหว่างการเรียนและทำกิจกรรม